Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înregistrarea adopției, act de stare civilă

Înregistrarea adopţiei, act de stare civilă

ÎNREGISTRAREA ADOPŢIEI, ACT DE STARE CIVILĂ

Întocmirea actului de naştere pentru copilul adoptat se face de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul (art. 23 alin. (1)  din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu completările şi modificările ulterioare).

În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia (art. 23 alin. (2)  din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu completările şi modificările ulterioare)..

 

Documente necesare întocmirii actului de adopţie:

· hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviinţat adopţia ;

· actele de identitate sau paşapoartele părinţilor adoptatori ;

· certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz;

· declaraţie cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite;

· declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere ;

· în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele menţionate precum şi următoarele:

-paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre Uniunii Europene, în original şi fotocopie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare; traducerea legalizată a filei din pașaportul/actul de identitate emis de autoritățile străine, nu este necesară în situația în care, datele de identificare sunt scrise într-o limbă de circulație internațională ;

-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate, după caz (art. 72 alin.(6) din H.G. 64/2011: documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează; documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; documentele care nu sunt emise de state cu care România are încheiate tratate/acorduri/convenţii de asistenţă juridică sau cele emise de state nesemnatare ale Convenţiei de la Haga, se supralegalizează potrivit art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare);

-proces - verbal  încheiat cu un interpret autorizat dacă cetăţeanul străin este necunoscător al limbii române;

Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la D.S.C. - Sector 1, în baza documentelor eliberate de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93 alin. (2) şi (3) ( art. 100 alin. (2) din HG 64/2011.