Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înregistrarea naşterii, fapt de stare civilă

Înregistrarea naşterii, fapt de stare civilă

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII, FAPT DE STARE CIVILĂ

Întocmirea actului de naştere se face  de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau  din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul (art. 14 din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu completările şi modificările ulterioare), ori, după caz de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră, în baza declaraţiei verbale a următoarelor persoane (art. 16 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu completările şi modificările ulterioare):

  • oricare dintre părinţi;

În cazul în care, părinţii din diferite motive nu pot declara naşterea copilului, această obligaţie revine:

  • medicului;
  • persoanelor care au fost de faţă la naştere;
  • asistentului social
  • personalul cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
  • oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii ( art. 14 ^ 1 alin. (1), art. 19 alin. (2) din Legea nr. 119/19961996, cu privire la actele de stare civilă republicată, cu completările şi modificările ulterioare):

-30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

-3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort (în acest caz, se întocmeşte numai actul de naştere iar, la cerere se eliberează certificat de naştere cu menţiunea „Copil născut mort”);

- 30 de zile de la data naşterii pentru copilul găsit ;

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Documente necesare înregistrării naşterii (art. 14^1 alin.(2) din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu completările şi modificările ulterioare):

· certificatul medical constatator al naşterii;

· actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

· certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie dacă sunt căsătoriţi;

· declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, în situaţia în care părinţii poartă nume de familie diferite;

· pentru copilul născut în afara căsătoriei, declaraţie de recunoaştere, dată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte  copilul, la care se anexează consimţământul mamei; recunoașterea se poate face și în fața notarului public dacă  localitatea de domiciliu a părintele care face recunoașterea este diferită de locul înregistrării;

· declaraţie cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite;

· declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere ;

· în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele menţionate precum şi următoarele:

-paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre Uniunii Europene, în original şi fotocopie şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare; traducerea legalizată a filei din pașaportul/actul de identitate emis de autoritățile străine, nu este necesară în situația în care, datele de identificare sunt scrise într-o limbă de circulație internațională

-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate, după caz (art. 72 alin.(6) din H.G. 64/2011: documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează; documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; documentele care nu sunt emise de state cu care România are încheiate tratate/acorduri/convenţii de asistenţă juridică sau cele emise de state nesemnatare ale Convenţiei de la Haga, se supralegalizează potrivit art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare);

-proces - verbal  încheiat cu un interpret autorizat dacă ceteanul străin este necunoscător al limbii române;

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare şi următoarele documente:

· certificatul de naştere al mamei, al tatălui după caz;

· actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului;

· după caz, declaraţia de recunoaştere a naşterii se face de către reprezentantul legal al tatălui minor sub 14 ani;

· actul de identitate al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.

În situaţia în care mama nu poate prezenta un act de identitate, este  necesar şi documentul întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate cu privire la datele de identificare a mamei şi a verificărilor în registrele de stare civilă şi în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în cazul în care mama nu poate prezenta un act de identitate. 

În situaţia în care naşterea mamei nu este întregistrată,  declaraţia naşterii se face în scris (de către persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare ) şi sunt necesare următoarele documente:

· proces- verbal privind identitatea declarată a mamei,  semnat de către mamă şi reprezentanţii: D.G.A.S.P.C.,poliţiei, unităţii sanitare;

· certificatul medical constatator al naşterii;

· actul de identitate al declarantului ;

· dispoziţia primarului unităţii administrativ teritoriale unde se înregistrează naşterea, cu privire la numele de familie şi prenumele copilului.

Atunci când, declararea naşterii se face după expirarea termenelor legale, actul de naştere se întocmeşte la cererea scrisă  a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrative teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă al persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti (art. 14^2 din Legea nr. 119/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare ), sunt necesare şi următoarele documente :

· certificatul medical constatator al naşterii sau raportul de expertiză medico legală dacă nu există certificat medical constatator al naşterii ;

· verificări stabilite prin Hotărârea Guvernului(art. 14^2, alin. (2) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare ).

Întocmirea actului de naştere pentru copilul născut în străinăte şi neînregistrat sau înregistrat cu date nereale,( declararea sau înregistrarea naşterii se face în ţară), se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau din cadrul unităţii administrativ teritoriale pe a cări rază se află domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Afacerilor Interne verifică prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate (art. 14 ^2 alin.(3)  şi (4) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare )  

Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit, se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau Primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit copilul, în baza următoarelor documente (art. 19 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu completările şi modificările ulterioare) :

· declaraţia scrisă a reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unităţii administrativ-teritoriale  în raza căreia a fost găsit copilul;

· procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente, de medic şi de reprezentantul S.P.A.S.;

· dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului;

· Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în unități sanitare, se face pe baza următoarelor documente (art. 20 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu completările şi modificările ulterioare):

· procesul-verbal de constatare a părăsirii, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul poliţiei şi cel al unității sanitare;

· certificatul medical constatator al naşterii;

· autorizarea instanţei de tutelă în a cărei rază a fost părăsit copilul, cu privire la măsura plasamentului în regim de urgenţă;

· răspunsul poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;

· dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului;

· declaraţia de înregistrare a naşterii.