Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înscrierea numelui cu ortografia limbii materne

ÎNSCRIEREA  NUMELUI DE FAMILIE ŞI A  PRENUMELUI   RETRADUS ORI CU ORTOGRAFIA LIMBII  MATERNE


Art. 20 alin. (1) din O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice :” Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii”.

Competenţă de soluţionare şi depunere a cererilor de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne 

Cererea pentru înscrierea numelui cu ortografia limbii materne se depune în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, la:

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăria care are în păstrare registrul de stare civilă;    
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăria în a cărei rază își are domiciliul solicitantul; (cererea va fi trimite spre soluţionare instituției competente)

Cererea pentru înscrierea numelui retradus ori cu ortografia limbii materne se aprobă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele de stare civilă;

Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul.

Termenul de soluţionare a cererilor de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne,  este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Acte necesare

 • Cererea pentru eliberarea certificatului de stare civilă (anexa 69 din H.G. 64/2011);
 • Certificatele de naştere şi de căsătorie în original şi fotocopii;
 • Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
 • Consimţământul celuilalt soţ cu privire la extinderea efectelor, dacă soţii au nume de familie comun;
 • Consimţământul celuilalt părinte cu privire la extinderea efectelor asupra copiilor minori;(consimţământul se va da în formă autentică)
 • Traducerea autentificată a numelui de familie/prenumelui în limba maternă în cazul în care, ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui.

Dovada identităţii:

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz ;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;

Documentele cu care se face dovada identității, trebuie să  fie  în termene de valabilitate.

Odată cu, eliberarea certificatelor de stare civilă ca urmare a îndeplinirii procedurii de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne, vechile certificate se retrag și se anulează.