Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă

 

CONSTATAREA DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR DE CĂTRE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ


Competenţă de depunere și soluţionare a cererilor de divorț pe cale administrativă

Cerera de divorț se face în scris, se semnează și se depune personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat din cadrul:  

 • S.P.C.L.E.P. sau primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie;
 • S.P.C.L.E.P. sau primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor (domiciliu, reședință sau o altă unitate administrativ-teritorială dacă locuința comună excede domiciliului sau reședinței celor doi soți).

În cererea de divorţ ( anexa nr. 62 din H.G. 64/2011), fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:

    a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;

    b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;

    c) nu este pus sub interdicţie;

    d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

    e) adresa ultimei locuinţe comune;

    f) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:

    a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;

    b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.

În situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cerere nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, documentele vor fi însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă.

            În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

 În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63 din H.G. 64/2011.

Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

    Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente:

 • pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate;
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – paşaportul;
 • pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • pentru apatrizi - paşaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
 • pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 • pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;
 • pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

    Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, completează în fața ofițerului de stare civilă delegat o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64 din H.G. 64/2011.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67 din H.G. 64/2011, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii "Desfăcut căsătoria cu ..........................., înregistrată la numărul ...................., prin Certificatul de divorţ nr. .................. din ................. al Primăriei ................................, judeţul .......... . Titularul va purta numele de familie ......................... . Actul de identitate va fi preschimbat până la data de ................... ." Termenul de preschimbare a actului de identitate este de 15 zile.

   

Certificatul de căsătorie original, se reţine de către ofițerul de stare civilă la dosarul de divorţ și se transmite spre anulare primăriei emitente, la data eliberării certificatului de divorţ.

Dosarul de divorţ se clasează în următorarele cazuri:

 • Când soţii nu se prezintă împreună la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de divorț, în fața ofițerului de stare civilă pentru a completa declarația cu privire la menținerea cererii de divorț;
 • Atunci când ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
 • Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă

              În situaţia în care, ofițerul de stare civilă, constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 375 din Legea nr. 287/2009-Codul Civil pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor respectiv, au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, se întocmeşte un referat prin care, propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.

Divorțul prin acordul soților, în situația în care aceștia au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, poate fi constatat de către notarul public.