Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de stare civilă

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

 

Art. 13 din Legea 119/1996 privind actele şi faptele de stare civilă republicată, cu completările şi modificările ulterioare:

Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.”

Certificatele de stare civilă se eliberează la data întocmirii actelor de stare civilă.  În cazul în care certificatul de stare civilă nu a fost eliberat la data întocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite .

La completarea  numelui de familie în certificatele de stare civilă nu se ține seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele ,,zis,, ,,recte,, ori ,,născută,, ; în certificatele de stare civilă nu vor fi înscrise cuvintele ,,sir,, și ,,von,, și nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie.

Certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actele şi faptele de stare civilă sunt valabile şi în străinătate.

Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români.

Competenţa de depunere şi soluţionare a cererilor de eliberare a certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Certificatele de stare civilă cu mețiuni se eliberează la cerere și se completează cu datele înscrise inițial în actele de stare civilă iar, mențiunile se reproduc întocmai.

 Cererea de eliberare a certificatului de stare civilă (anexa 59 din Hg 64/2011) se depune la:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului.

Acte necesare :

-Cererea de eliberare a certificatului de stare civilă;

-Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie ;

-Dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei;

Dovada identităţii:

-Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;

-Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;

-Cetăţenii străni cu acte de identitate/paşapoarte eliberate de către autorităţile competente;

Documentelede identitate prezentate la eliberarea certificatelor de stare civilă, trebuie să  fie  în termene de valabilitate.

În situaţia în care cererile de eliberarea certificatelor de stare civilă sunt făcute prin împuternicit, la cerere se vor ataşa:

-Documentele cu care se face dovada identităţii de către peroana împuternicită, în original şi copie;

-Procura specială autentificată în original ;(se acceptă procura notarială și procură consulară)

Termenul de soluționare a certificatelor de stare civilă este de 30 de zile de la data depunerii cererii.

Odată cu, solicitarea și eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, furate, deteriorate, vechile certificate se retrag și se anulează.