Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Rectificarea actelor de stare civilă

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ȘI A MENȚIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

            Rectificarea actelor de stare civilă și a mețiunilor înscrise pe maginea acestora, reprezintă procedura administrativă de îndreptare a unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă, în temeiul dispoziției pimarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă și cu avizul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidenţă a Persoanelor.

 Competenţa de soluţionare a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora :

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă;
 2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia are domiciliul solicitantul.

  Persoane îndreptăţite să depună cererea pentru rectificare :

 • Titularii actelor de naştere şi de căsătorie;
 • Oricare dintre părinţi sau reprezentantul legal, pentru minorii sub 14 ani;
 • Minorii care au împlinit vârsta de 14,
 • Membrii familiei/persoana interesată, pentru actele de deces;
 • Ofiţerul de stare civilă, din oficiu;
 • Avocatul, prin împuternicire avocaţială ;
 • Orice persoană împuternicită, prin procură specială.

  La depunerea cererii, solicitantul va prezenta în original și copie următoarele documente:  

 • Documentul de identitate.
 • Certificate de stare civilă.
 • Alte acte doveditoare.

 Dovada identităţii:

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României.

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.

 

În situaţia în care, cererea de înscriere a divorțului pronunțat în străinătate rectificare se face prin împuternicit, la dosar se va ataşa:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei împuternicite;
 • Procura specială autentificată în original; (se acceptă procura notarială, procură consulară sau procură avocaţială).

        

Cererea de rectificare se soluționează în termend de 30 de zile, priv emiterea dispoziției primarului care, se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.