Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de căsătorie

TRANSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE A CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE, ELIBERATE  CETĂŢENILOR ROMÂNI DE AUTORITĂȚILE STRĂINE


Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de căsătorie :

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două Primării/SPCLEP pe raza cărora îşi au domiciliul.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de la ultimul domiciliul al soţilor din România, iar dacă au avut domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două Primării/SPCLEP pe raza cărora au avut domiciliul, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi stare civilă a Sectorului 1 al municipiului   Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu potrivit datelor înscrise în Permisul de ședere pe termen lung eliberat de O.R.I., pentru persoanelele care dobândesc cetăţenia română.

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi care au depus cererile de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti.

Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul municipiilor reşedinţă de judeţ unde funcţionează Birouri Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru cetăţenii care au depus cererile de redobândire la Birourile Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti/ Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul municipiilor reşedinţă de judeţ unde funcţionează Birouri Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care au depus jurămânut de  credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate îm străinătate.

 Persoane înreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de căsătorie :

 1.   Oricare dintre soţi;

 2.   Orice persoană împuternicită prin procură specială.

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române:

1 Certificat de căsătorie sau extras de pe actul de căsătorie în original, care, va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţie, ori extras multilingv de căsătorie eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este recunoscut fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie;

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public iar, în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă. Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată supralegalizată, după caz, sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii;

Actul de identitate în termen de valabilitate al soțului/împuternicitului, în original şi copia actului de identitate al celuilalt soț după caz (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, paşaport CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, carte de identitate sau paşaport pentru soţul cetăţean străin);

Copii ale certificatelor de naştere ale soţilor. În cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are tratate sau convenţii.

Certificatul de dobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii care au dobândit cetăţenia   română;

Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de Oficiul Român de Imigrări.

12. Taxă procesare dosar, în valoare de 54 lei.

NOTĂ:  

NU SE POATE SOLICITA trancrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ