Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de naştere

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, PROCURATE DE CĂTRE CETĂŢENII DIN STRĂINĂTATE

 Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de naştere :

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au domiciliul părinţii/reprezentantul legal.

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au domiciliul oricare din părinţi, în situaţia în care părinţii au domicilii diferite.

3. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia au avut ultimul domiciliu în România oricare din părinţi, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ai căror părinţi au domiciliul în străinătate.

4. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani şi care au domiciliul în străinătate.

5. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru  persoanele cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată domiciliul în România.

6. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu potrivit datelor înscrise în Permisul de ședere pe termen lung eliberat de O.R.I., pentru persoanelele care dobândesc cetăţenia română.

7. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în cazul persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi care au depus cererile de redobândire la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Municipiul Bucureşti.

8. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul municipiilor reşedinţă de judeţ unde funcţionează Birouri Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru cetăţenii care au depus cererile de redobândire la Birourile Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

9. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti/ Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul municipiilor reşedinţă de judeţ unde funcţionează Birouri Teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care au depus jurământ de  credinţă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României acreditate îm străinătate.

   Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de naştere:

1. Oricare dintre părinţi/reprezentant legal, pentru minorii sub 14 ani;

2. Minorii care au împlinit vârsta de 14, asistaţi de unul dintre părinţi sau tutore; 

3. Persoanele majore, în nume propriu;

4. Orice persoană împuternicită prin procură specială.

   Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române:

1.  Certificat de naştere sau extras de pe actul de naştere în original, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, ori extras multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie;

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţie;

3. Actul de identitate în termen de valabilitate al solicitantului în original/copii ale actelor de identitate ale părinților (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, paşaport CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, carte de identitate sau paşaport pentru părintele cetăţean străin);

4. Copii ale certificatelor de stare civilă ale părinţilor (certificate de naștere/căsătorie). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilată, supralegalizată după caz, sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului. În ce priveşte certificatul de căsătorie al părinţilor, în situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului;

5. Certificatul de dobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii care au dobândit cetăţenia română;

4. Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de Oficiul Român de Imigrări;

6. Taxă procesare dosar, în valoare de 54 lei.

NOTĂ

NU SE POATE SOLICITA trancrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ