Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înscrierea menţiunilor de divorţ intervenite în străinătate


ÎNSCRIEREA  MENŢIUNILOR DE DIVORȚ INTERVENITE ÎN STRĂINĂTATE

Art. 103 alin. (2) din HG 64/2011 Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, republicată:

“ Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate privind un cetăţean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992, cu completările.„

Art. 4 alin. (3) din Legea 119/1996  cu privire la actele şi faptele de stare civilă, republicată: „Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române. „

Competenţă de soluţionare şi depunere a cererilor de înscriere în actele de stare civilă întocmite de autoritățile române a divorțurilor  intervenite în străinătate

Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de divorț, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată sau prin împuternicire avocaţială(art. 117 alin. (3)  din H.G. nr. 64/2011,republicată ).

Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil au intervenit modificări referitoare la divorț,  pot depune cererea şi la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă(art. 118 alin. (1)  din H.G. nr. 64/2011, republicată).

Acte necesare(art. 93 alin. (2) şi (3)  din H.G. nr. 64/2011,republicată) :

 • Cererea pentru aprobarea înscrierii menţiunii de divorț;
 • Hotărârea judecătorească străină, definitivă și irevocabilă, în original şi în fotocopie;
 • Traducerea legalizată a hotărârii judecătoreaști, în original şi în fotocopie;
 • Fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
 • Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
 • Declaraţii autentificate din partea soţilor cu privire la numele purtat după divorţ în situaţiile în care din sentinţele de divorţ reiese cu privire la acestea(art. 103 alin. (5)  din H.G. nr. 64/2011, cu completările şi modificările ulterioare ).

Hotărârile judecătorești de divorț emise de autorităţile străine, prezentate pentru înscriere în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile sunt făcute în străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)      Documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

b)      Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c)      Documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează.

 

 Dovada identităţii (art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 64/2011,republicată):

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României.

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.

În situaţia în care, cererea de înscriere a divorțului pronunțat în străinătate se face prin împuternicit, la dosar se va ataşa:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii persoanei împuternicite;
 • Procura specială autentificată în original; (se acceptă procura notarială, procură consulară sau împuternicire avocaţială).

         În situaţia  în divorțul a fost pronunțat în baza unei sentinţe judecătoreşti pronunțată într-un stat terț, înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.E.P.A.B.D. (Art. 93 alin. (2) din HG 64/2011, republicată).

În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se înaintează, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de către primăria competentă, însoţită de actul original, fotocopie şi traducerea legalizată a acestuia, în limba română, legalizată. (Sentinţele din ţările U.E. sau din ţările cu care România are tratate) (Art. 93 alin. (3) din HG 64/2011, republicată).

 Ţările care au tratate cu România:

-         1. ALBANIA

-         2. AUSTRIA

-         3. BELGIA

-         4. BOSNIA şi HERŢEGOVINA

-         5. BULGARIA

-         6. CEHIA

-         7. CHINA

-         8. COREEA

-         9. CROAŢIA

-         10. CUBA

-         11. FRANŢA

-         12. MOLDOVA

-         13. MONGOLIA

-         14. POLONIA

-         15. RUSIA

-         16. SERBIA

-         17. SLOVACIA

-         18. SLOVENIA

-         19. UNGARIA

-         20. UCRAINA