Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă

CONSTATAREA DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR DE CĂTRE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ

 

Competenţă de depunere și soluţionare a cererilor de divorț pe cale administrativă

Cererea de divorț se face în scris, se semnează și se depune personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat din cadrul (art. 375 alin. (1) din Legea 287/2009 -Codul Civil şi art. 166 alin. (1)  din H.G. 64/2011, republicată):  

  • S.P.C.L.E.P. sau primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie*;
  • S.P.C.L.E.P. sau primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor (domiciliu, reședință sau o altă unitate administrativ-teritorială dacă locuința comună excede domiciliului sau reședinței celor doi soți).

*Notă art. 375 din Legea 287/2009 Codul Civil: În cazul căsătoriilor încheiate în străinătate prin locul încheierii căsătoriei se înţelege localitatea în al cărei registru de stare civilă s-a transcris certificatul de căsătorie.

În cererea de divorţ ( anexa nr. 62 din H.G. 64/2011 republicată), fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere următoarele(art. 166 alin. (2) şi (3) din H.G. 64/2011, republicată):

    a) este de acord cu desfacerea căsătoriei;

    b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;

    c) nu este pus sub interdicţie;

    d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

    e) adresa ultimei locuinţe comune;

    f) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente(art. 167 alin. (1)  din H.G. 64/2011, republicată):

    a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;

    b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.

În situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cerere nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, documentele vor fi însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă(art. 167 alin. (2)  din H.G. 64/2011, republicată).

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt(art. 167 alin. (3)  din H.G. 64/2011, republicată).

 În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63 din H.G. 64/2011(art. 167 alin. (4)  din H.G. 64/2011, republicată).

Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.

    Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente (art. 168  din H.G. 64/2011, republicată).:

  • pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate;
  • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – paşaportul;
  • pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
  • pentru apatrizi - paşaportul emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
  • pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
  • pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;
  • pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

    Soluţionarea divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia (art. 376 alin. (1) din Legea 287/2009 -Codul Civil şi art. 169 din H.G. 64/2011, republicată).

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, completează în fața ofițerului de stare civilă delegat o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64 din H.G. 64/2011(art. 376 alin. (4) din Legea 287/2009 -Codul Civil şi art. 171 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ , ofiţerul de stare civilă va emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să adreseze intanţei de judecată (art. 376 alin. (5) din Legea 287/2009 -Codul Civil).

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67 din H.G. 64/2011, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare (art. 376 alin. (4) din Legea 287/2009 -Codul Civil art. 173 alin.(1) din H.G. 64/2011, republicată).

Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ (art. 175 din H.G. 64/2011, republicată).

Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor(art. 176 din H.G. 64/2011, republicată).

Certificatul de căsătorie original, se reţine de către ofițerul de stare civilă la dosarul de divorţ și anulează sau se transmite spre anulare primăriei emitente, la data eliberării certificatului de divorţ(art. 173 alin.(4) din H.G. 64/2011, republicată).

Dosarul de divorţ se clasează în următorarele cazuri(art. 172 alin.(1) şi (2) din H.G. 64/2011, republicată):

·Când soţii nu se prezintă împreună la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de divorț, în fața ofițerului de stare civilă pentru a completa declarația cu privire la menținerea cererii de divorț;

·Atunci când ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;

·Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;

·Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;

·Dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă(Art. 378 alin.(1) din Legea nr. 287/2009-Codul Civil şi art. 178 din  H.G. 64/2011, republicată)

În situaţia în care, ofițerul de stare civilă, constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 375 din Legea nr. 287/2009-Codul Civil pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor respectiv, au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, se întocmeşte un referat (conform modelului stabilit în anexa nr. 68 din HG 64/2011 republicată) prin care, propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.

Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată pentru a dispne desfacerea căsătoriei(Art. 378 alin.(2) din Legea nr. 287/2009-Codul Civil).

Obţinerea unui alt certificate de divorţ în caz de pierdere, distrugere sau furt(art. 177 din  H.G. 64/2011, republicată)

La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorţ se menţionează în partea superioară dreaptă a documentului menţiunea "DUPLICAT".

Cererea se depune de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau după caz la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorţ.

 

 Divorțul prin acordul soților, în situația în care aceștia au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, poate fi constatat de către notarul public(Art. 375 alin.(2) din Legea nr. 287/2009-Codul Civil ).   

Notă art. 378 din Legea 287/2009 Codul Civil: Dispoziţiile Codului Civil privind divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare a Codului Civil .

 NOTĂ: 

Pentru soluționarea cererii de atribuire a numărului certificatului de divorț administrativ se percep următoarele taxe:

1.     Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă stabilită în Codul Fiscal; 

2.     Alte taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

3.      Taxă DEP Bihor pentru obținerea numărului pentru certificatul de divorț- 50 de lei (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021)

 

  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Ø prin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Ø la sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Ø plata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro.