Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria şi decesul

ELIBERAREA EXTRASELOR MULTILINGVE ALE ACTELOR DE STARE CIVILĂ PRIVIND NAȘTEREA, CĂSĂTORIA ȘI DECESUL

 

Temei legal:

H.G. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile competente ale statelor părţi la Convenţia nr. 16 sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române ca având aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele/extrasele de stare civilă emise de statele părţi la Convenţia nr. 16 (art. 1 alin. (2)  lit. b) din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul, denumite în continuare extrase multilingve, eliberate de autorităţile române, sunt documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16, precum și  în faţa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu excepţia situaţiei când necesitatea prezentării certificatului de stare civilă în original în faţa acestor autorităţi este prevăzută în mod expres prin dispoziţiile legale în vigoare. (art. 2 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă(art. 4 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Cererea privind eliberarea extrasului multilingv (anexa nr. 4 din H.G. 727/2013)  poate fi adresată(art. 6 alin. (2) din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16):

 S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă;

-  S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială(art. 7 alin.(1)din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Dovada identităţii:

(art. 7 alin.(2), (4)-(6)din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16)

  • pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate;
  • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – paşaportul;
  • pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
  • pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz;
  • pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
  • pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată;
  • pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

 

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea(art. 7 alin.(3)din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16). 

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  în termen de valabilitate.

În situaţia în care cererile de eliberare a extraselor multilingve sunt făcute prin împuternicit, la cerere se vor ataşa:

-Documentul cu care se face dovada identităţii de către persoana împuternicită, în original şi copie;

Procura specială autentificată în original;(se acceptă procura notarială, procură consulară nu şi procură avocaţială)

La cerere, solicitanților li se pot elibera concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiași act de stare civilă.(art. 10 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Extrasele multilingve completate greșit sau deteriorate se retrag de către instituția care le-a eliberat și se anulează(art. 20 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16).

Procurarea şi transmiterea în străinătate a extraselor de pe actele de stare civilă(art.15-16 din Hotărârea nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16)

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bucureşti, prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea extraselor multilingve,la cererea :

-       cetățenilor străini care s-au adresat misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România şi ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România;

-       cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne;

-       apatrizilor care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne şi ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România.

 ŢĂRI SEMNATARE ALE CONVENŢEIEI nr. 16 DE LA VIENA

 

1. Austria,

2. Belgia

3. Bosnia

4. Herţegovina

5. Croaţia

6. Elveţia,

7. Franţa,

8. Germania,

9. Grecia,

10. Italia,

11. Luxemburg,

12. Lituania,

13. Macedonia,

14. Muntenegru,

15. Moldova,

16. Olanda,

17. Polonia,

18. Portugalia,

19. Spania,

20. Slovenia,

21. Serbia,

22. Turcia.

23. Cap  Verde

24. Bulgaria

25. Estonia

26. România

 

 Extrasele multilingve NU SE APOSTILEAZA, ci se recunosc ca atare in statele semnatare ale Convenţiei nr. 16.