Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Rectificarea actelor de stare civilă

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ȘI A MENȚIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

            Rectificarea actelor de stare civilă și a mețiunilor înscrise pe maginea acestora, reprezintă procedura administrativă de îndreptare a unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă, în temeiul dispoziției pimarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă și cu avizul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidenţă a Persoanelor( art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată; art. 125 alin. (2) din H.G. 64/2011, republicată).

 Competenţa de soluţionare a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora ( art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă;
 2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia are domiciliul solicitantul.

  Persoane îndreptăţite să depună cererea pentru rectificare :

 • Titularii actelor de naştere şi de căsătorie;
 • Oricare dintre părinţi sau reprezentantul legal, pentru minorii sub 14 ani;
 • Minorii care au împlinit vârsta de 14 şi deţin act de identitate, asistaţi de către părinţi/reprezentant legal;  
 • Membrii familiei/persoana interesată, pentru actele de deces;
 • Ofiţerul de stare civilă, din oficiu;
 • Avocatul, prin împuternicire avocaţială ;
 • Orice persoană împuternicită, prin procură specială.

  La depunerea cererii, solicitantul va prezenta în original și copie următoarele documente:  

 • Documentul de identitate.
 • Certificate de stare civilă.
 • Alte acte doveditoare.

 Dovada identităţii(art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 64/2011,republicată):

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;
 • Cetăţenii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România se vor legitima cu  document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951; 
 • Cetăţenii  străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată se vor legitima cu document de călătorie;
 • Cetăţenii  străinii solicitanţi de azil se vor legitima cu  paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să  fie  valabile.

 În situaţia în care, cererea de rectificare se face prin împuternicit, la dosar se va ataşa:

 • Documentul de identitate al persoanei împuternicite;
 • Procura specială autentificată sau împuternicire avocaţială.

        Cererea de rectificare se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției de rectificare de către primarul unităţii administrative teritoriale care în păstrare registrul de stare civilă şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziţiei ( art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 129 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

Dispoziția de rectificare  poate fi contestată la intanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul unitatea emitentă( art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 130 alin. (3) din H.G. 64/2011, republicată).