Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Schimbarea numelui pe cale administrativă

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Competenţa de soluţionare a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă:

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul petentului, pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară (art. 6 din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ- teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România de către petent, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate(art.106 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată);

3. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul pe teritoriul României(art.106 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

Persoanele care îşi pot schimba numele pe cale administrativă :

1.  Cetăţenii români cu domiciliul în țară sau în străinătate  (art. 4 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

2.  Cetăţenii apatrizi (fără cetăţenie) cu domiciliul în România (art. 5 din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelo fizice);.

Persoane îndreptăţite să solicite schimbarea numelui pe cale administrativă:

1. Persoana majoră (art. 6 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi art.106 alin. (1) din H.G. 64/2011 republicată);

2. Minorul în vârstă de 14 ani, împreună cu părinții săi (art. 7 alin.(3) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi art.106 alin. (2) din H.G. 64/2011, republicată);

3. Unul din părinţi/reprezentantul legal (cu încuviinţarea instanței de tutelă), în cazul minorilor sub 14 ani. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî instanța de tutelă(art. 7 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelo fizice);

4.  Tutorele, cu încuviinţarea instanței de tutelă pentru persoanele puse sub interdicţie (art. 7 alin. (4) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

5. Serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean sau după caz, a consiliului local, pentru minorul a cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi, dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela precum şi în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane(art. 7 alin. (5) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

6.  Avocatul, în baza unei împuterniciri avocaţiale (art. 6 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi art.106 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată);

7.  Orice persoană împuternicită prin procură specială (art. 6 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi art.106 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

Documentele prezentate de cetăţeni la depunerea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă(art. 6 alin. (2) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice); :

1.  Actul de identitate al solicitantului, aflat în termen de valabilitate;

2.  Copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de stare civilă  de pe certificatele de stare civilă ale persoanei pentru care se solicită schimbarea numelui(naştere şi căsătorie după caz) (Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative);

3. Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an; cererea de publicare în Monitorului Oficial al României privind schimbarea numelui/prenumelui trebuie vizată de către ofițerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./Primăriei unității administrativ-teritoriale pe a cărui/cărei rază își are domiciliul solicitantul.

4. Consimţământul celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei (art.9 alin. (1) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

5. Acordul celuilalt părinte dat în formă autentică, pentru schimbarea numelui copilului minor în cazul în care, cererea este semnată doar de către unul dintre părinți (art. 7 alin. (2) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

6.  Autorizarea instanței de tutelă, atunci când situația o impune(Legea 279/2009 Codul Civil);

7. Cazierul fiscal eliberat de Direcţii Judeţene a Finanţelor Publice  care, trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de schimbare a numelui/prenumelui; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, se va prezenta declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar, cu privire la faptul că acesta nu are datorii faţă de statul român;

8. Cazier judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie,  care, trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de schimbare a numelui/prenumelui;

9. Orice alte documente necesare motivării cererii solicitantului;

10. Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 

11. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -7zile (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

 

NOTĂ

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro. 

 

Motive temeinice pentru schimbarea numele pe cale administrativă (art. 4 alin.(2) şi (3) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice):

art. 4 alin. (2)

a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;

    b)    când persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;

c)    cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;

d)   cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia;

e)    cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;

f)    cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;

g)   cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;

h)   cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;

i)     cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;

j)     cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;

k)  cand prenumele purtat este specific sexului opus;

l)     cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

 art. 4 alin. (3)

 a)   cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;

b)  cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;

c)   cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;

d)   cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;

e)   cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;

f)   cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;

g)  cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;

 cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea doptiei.