Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de naştere

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, PROCURATE DE CĂTRE CETĂŢENII ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

 

 Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de naştere, revine :

1. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au domiciliul părinţii/reprezentantul legal,pentru minori( art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 73 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

2. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au domiciliul oricare din părinţi, în situaţia în care părinţii au domicilii diferite, pentru minori( art. 73 alin. (2) din H.G. 64/2011, republicată).

3. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia au avut ultimul domiciliu în România oricare din părinţi, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ai căror părinţi au domiciliul în străinătate( art. 73 alin. (3) din H.G. 64/2011, republicată).

4. Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani şi care au domiciliul în străinătate, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară ( art. 73 alin. (4) din H.G. 64/2011, republicată).

5. Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pentru  persoanele cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată domiciliul în România (art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 73 alin. (4) din H.G. 64/2011, republicată).

   Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de naştere (art. 73 alin. (1)-(4) din H.G. 64/2011, republicată):

1. Oricare dintre părinţi/reprezentant legal, pentru minorii sub 14 ani;

2. Minorii care au împlinit vârsta de 14, asistaţi de unul dintre părinţi sau tutore; 

3. Persoanele majore, în nume propriu;

4. Orice persoană împuternicită prin procură specială.

   Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată):

1.  Certificat de naştere,extras de pe actul de naştere,  în original şi fotocopie, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie (Legea 65/2012 privind aderarea României la  Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţiei;

3. Actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal/împuternicitului în termen de valabilitate (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, paşaport CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, carte de identitate sau paşaport pentru cetăţeanul străin);

4. În situaţia în care solicitarea de transcriere se face prin împuternicit , se vor depune şi fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor.

5. Copii ale certificatelor de stare civilă ale părinţilor (certificate de naștere/căsătorie). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz, sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului.

6.În situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului( art. 30 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată);

7.Declaraţia din patea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

8.Declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere (art. 24 lit. d) din H.G. nr. 64/2011, republicată );

 9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro. 

 

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, PENTRU CETĂŢENII CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART. 8 DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ

 

 

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii (art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată).

 

Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de naştere:

Pentru cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată):

- Direcţia de Starea Civilă din cadrul Primăriei de sectorului 1 a Mun. Bucureşti

Pentru cetăţenii cărora li s-a acordat cetăţenia română şi au avut  domiciliul în România(art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată):

-         Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreiase află adresa imobilului înscris în documentul eliberat de structura de imigrări (permis de şedere pe termen lung);

Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de naştere(art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

1. Oricare dintre părinţi/reprezentant legal, pentru minor;

2. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, sau oicare dintre părinţi/reprezentantul legal; 

3. Persoanele majore, în nume propriu sau prin reprezentant legal;

4. Orice persoană împuternicită prin procură specială.

 

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1.  Certificat de naştere,extras de pe actul de naştere,  în original şi fotocopie, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie (Legea 65/2012 privind aderarea României la Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţiei;

3. Certificatul de dobândire a cetăţeniei române , în original;

4. Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de I.G.I., după caz (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată);

5. Documentul privind dovada identităţii aflat în termen de valabilitate al solicitantului în original/copii ale actelor de identitate ale părinților ;

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente (art. 42 alin. (4)-(7) din H.G. 64/2011, republicată):

    a) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;

    c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.

    Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

    Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

    a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;

    b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată.

    Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

 6. Copii ale certificatelor de stare civilă/extrase multilingve ale părinţilor (certificate de naștere/căsătorie/extrase multilingve). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz, sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului. În ce priveşte certificatul de căsătorie al părinţilor, în situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului

(art. 30 alin. (6) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare );

7.Declaraţia din patea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

8.Declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere (art. 24 lit. d) din H.G. nr. 64/2011, republicată );

9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro. 

 

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE, PENTRU CETĂŢENII CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART. 10 ŞI 11 DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii (art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată).

Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de naştere:

Pentru cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România(art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriilor de sectoare ale Mun. Bucureşti;

2. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Municipiilor reşedinţă de judeţ din România;

Pentru cetăţenii care au avut  domiciliul în România(art. 41 alin. (5^2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au avut ultimul loc de domiciliu în ţară;

2. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreiase află adresa imobilului înscris în documentul eliberat de structura de imigrări;

Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de naştere(art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

Transcrierea se solicită în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, de către:

1. Oricare dintre părinţi/reprezentant legal, pentru minor;

2. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani sau oicare dintre părinţi/reprezentantul legal; 

3. Persoanele majore, în nume propriu sau prin reprezentant legal;

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1.  Certificat de naştere,extras de pe actul de naştere,  în original şi fotocopie, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie (Legea 65/2012 privind aderarea României la  Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţiei;

3. Certificatul de dobândire a cetăţeniei române , în original;

4. Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de I.G.I., după caz (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată);

5. Documentul privind dovada identităţii aflat în termen de valabilitate al solicitantului în original/copii ale actelor de identitate ale părinților ;

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente (art. 42 alin. (4)-(7) din H.G. 64/2011, republicată):

    a) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;

    c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.

    Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

    Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

    a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;

    b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată.

    Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

   

6. Copii ale certificatelor de stare civilă/extrase multilingve ale părinţilor (certificate de naștere/căsătorie/extrase multilingve). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz, sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului. În ce priveşte certificatul de căsătorie al părinţilor, în situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului

(art. 30 alin. (6) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare );

7. Declaraţia din patea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

8. Declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere (art. 24 lit. d) din H.G. nr. 64/2011, republicată );

9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro.