Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Înscrierea numelui cu ortografia limbii materne

ÎNSCRIEREA  NUMELUI DE FAMILIE ŞI A  PRENUMELUI   RETRADUS ORI CU ORTOGRAFIA LIMBII  MATERNE

 

Art. 20 alin. (1) din O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice :” Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin menţiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât şi la cele privind părinţii”.

Competenţă de soluţionare şi depunere a cererilor de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne 

Cererea pentru înscrierea numelui cu ortografia limbii materne se depune în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, la:

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăria care are în păstrare registrul de stare civilă(art. 20 alin. (2) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);    
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăria în a cărei rază își are domiciliul solicitantul care o va trimite spre soluţionare Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăria care are în păstrare registrul de stare civilă (art. 20  alin. (4) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);    

 Cererea pentru înscrierea numelui retradus ori cu ortografia limbii materne se aprobă de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele de stare civilă(art. 20  alin. (2) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);

Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul(art. 20  alin. (5) din  O.G. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice). Când soţii nu se înţeleg asupra extinderii efectelor aprobării asupra copiilor minori, va decide instanţa de tutelă.

Termenul de soluţionare a cererilor de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne,  este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Acte necesare

 • Cererea pentru înscrierea menţiunii (anexa 69 din H.G. 64/2011);
 • Certificatele de naştere şi de căsătorie în original şi fotocopii, după caz;
 • Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
 • Consimţământul celuilalt soţ cu privire la extinderea efectelor, dacă soţii au nume de familie comun;
 • Consimţământul celuilalt părinte cu privire la extinderea efectelor asupra copiilor minori;(consimţământul se va da în formă autentică)
 • Traducerea autentificată a numelui de familie/prenumelui în limba maternă în cazul în care, ofițerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea numelui/prenumelui(art. 116  alin. (2) din  H.G .64/2011, republicată).

                Dovada identităţii:

                (art. 42 alin. (4) din H.G. nr. 64/2011,republicată):

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România se vor legitima cu buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie;
 • Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se vor legitima cu paşaport în care este înscris statutul CRDS;
 • Cetăţenii apatrizi se vor legitima cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din  anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
 • Cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European se vor legitima cu  documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător;
 • Cetăţenii străini din statele terţe se vor legitima cu  paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;
 • Cetăţenii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România se vor legitima cu  document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951; 
 • Cetăţenii străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată se vor legitima cu document de călătorie;
 • Cetăţenii străinii solicitanţi de azil se vor legitima cu  paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Documentele cu care se face dovada identității, trebuie să  fie  în termen de valabilitate.

Odată cu, eliberarea certificatelor de stare civilă ca urmare a îndeplinirii procedurii de înscriere a numelui retradus sau cu ortografia limbii materne, vechile certificate se retrag și se anulează.