Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de căsătorie

TRANSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE A CERTIFICATELOR DE  CĂSĂTORIE, ELIBERATE CETĂŢENILOR ROMÂNI DE AUTORITĂȚILE STRĂINE

Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de căsătorie revine :

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două Primării/SPCLEP pe raza cărora îşi au domiciliul( art. 41 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 73 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată).

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de la ultimul domiciliu al soţilor din România, iar dacă au avut domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două Primării/SPCLEP pe raza cărora au avut domiciliul, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (art. 73 alin. (4) din H.G. 64/2011  republicată, cu modificările şi completările ulterioare ).

Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului   Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România (art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 73 alin. (4) din H.G. 64/2011, republicată).

 Persoane înreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de căsătorie (art. 73 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată):

 1.   Oricare dintre soţi;

 2.   Orice persoană împuternicită prin procură specială.

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată):

1 Certificat de căsătorie sau extras de pe actul de căsătorie în original şi fotocopie, care, va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţie (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată),  ori extras multilingv de căsătorie eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este recunoscut fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie((Legea 65/2012 privind aderarea României la la Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public iar, în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă. Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată supralegalizată, după caz, sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii;

3. Actul de identitate în termen de valabilitate al soțului/împuternicitului, în original şi copia actului de identitate al celuilalt soț după caz (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, paşaport CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, carte de identitate sau paşaport pentru soţul cetăţean străin);

4. În situaţia în care solicitarea de transcriere se face prin împuternicit , se vor depune şi fotocopii ale actelor de identitate ale soţilor.

5. Copii ale certificatelor de naştere/extraselor multilingve ale soţilor. În cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are tratate sau convenţii( art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011 republicată );

6.Declaraţia din patea soţilor că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

7.Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni romani, sau numai a soţului cetăţean roman cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în situaţia în care din certificatul/extrasul/extrasul multilingv procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie(art. 74 alin. (1), lit. b) din H.G. 64/2011, republicată).

8. Declaraţie cu privire la naţionalitatea soţilor, din care să reiasă voinţa acestora cu privire la completarea rubricii din actul de căsătorie (art. 24 lit. d) din H.G. nr. 64/2011, republicată );

 9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro.  

 

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE  CĂSĂTORIE, PENTRU CETĂŢENII CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART. 8 DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii (art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată).

Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de naştere:

Pentru cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată) :

- Direcţia de Starea Civilă din cadrul Primăriei de sectorului 1 a Mun. Bucureşti

Pentru cetăţenii cărora li s-a acordat cetăţenia română şi au avut  domiciliul în România(art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată):

-         Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreiase află adresa imobilului înscris în documentul eliberat de structura de imigrări(permis de şedere pe termen lung);

Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de căsătorie(art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

- Soţul care a dobândit cetăţenia română sau oricare dintre soţi, dacă ambii au dobândit cetăţenia română.

- Orice persoană împuternicită prin procură specială.

 

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1.  Certificat de căsătorie,extras de pe actul de căsătorie, în original şi fotocopie, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de naştere eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie (Legea 65/2012 privind aderarea României la  Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţiei;

3. Certificatul de dobândire a cetăţeniei române , în original;

4. Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de I.G.I., după caz (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată);

5. Documentul privind dovada identităţii aflat în termen de valabilitate al solicitantului în original/copii ale actelor de identitate ale părinților ;

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente (art. 42 alin. (4)-(7) din H.G. 64/2011, republicată):

    a) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;

    c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.

    Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

    Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

    a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;

    b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată.

    Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

6. În situaţia în care solicitarea de transcriere se face prin împuternicit , se vor depune şi fotocopii ale actelor de identitate ale soţilor

 7. Copii ale certificatelor de stare civilă/extrase multilingve ale soţilor (certificate de naștere/căsătorie/extrase multilingve). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz, sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului. În ce priveşte certificatul de căsătorie al părinţilor, în situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului

(art. 30 alin. (6) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare );

8. Declaraţia din patea  ori a reprezentantului legal că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro. 

 

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE  CĂSĂTORIE, PENTRU CETĂŢENII CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ÎN TEMEIUL ART. 10 ŞI 11 DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii (art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată).

Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de căsătorie:

Pentru cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România(art. 41 alin. (5^1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată) :

1. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriilor de sectoare ale Mun. Bucureşti;

2. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Municipiilor reşedinţă de judeţ din România;

Pentru cetăţenii care au avut  domiciliul în România(art. 41 alin. (5^2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia au/a avut ultimul loc de domiciliu în ţară soţii/unul dintre soţi;

2. Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află adresa imobilului înscris în documentul eliberat de structura de imigrări soţilor/unuia dintre soţi(permis de şedere pe termen lung);

Persoane îndreptăţite să solicite transcrierea certificatelor de căsătorie(art. 41 alin. (5^4) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

- Soţul care a dobândit cetăţenia română sau oricare dintre soţi, dacă ambii au dobândit cetăţenia română.

- Reprezentantul legal.

Transcrierea se solicită în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, de către soţul care a dobândit cetăţenia română sau oricare dintre soţi, dacă ambii au dobândit cetăţenia română.

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată):

1. Certificat de căsătorie, extras de pe actul de căsătorie în original şi fotocopie, care va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de naştere în original şi fotocopie, eliberat în baza Convenţiei de la Viena din  8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie (Legea 65/2012 privind aderarea României la  Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă.  Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţiei;

3. Certificatul de dobândire a cetăţeniei române , în original;

4. Permisul de şedere pe termen lung, eliberat de I.G.I., după caz (art. 73 alin. (8) din H.G. 64/2011, republicată);

5. Documentele cu care se face dovada identităţii şi care să fie  în termen de valabilitate al solicitantului în original/copii ale actelor de identitate ale părinților ;

            Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente (art. 42 alin. (4)-(7) din H.G. 64/2011, republicată):

    a) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;

    c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.

    Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

    Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:

    a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;

    b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată.

    Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

            6. Copii ale certificatelor de stare civilă/extrase multilingve ale soţilor (certificate de naștere/căsătorie/extrase multilingve). În cazul în care unul din părinţi este cetăţean străin, se va prezenta copia certificatului de naştere, care va fi apostilat, supralegalizat după caz, sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii, însoțită de traducerea certificatului. În ce priveşte certificatul de căsătorie al părinţilor, în situaţia în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează mai întâi la transcrierea certificatului de căsătorie al părinţilor iar, ulterior se va transcrie certificatul de naştere al copilului

(art. 30 alin. (6) din H.G. 64/2011 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare );

7. Declaraţia din patea soţului care solicită transcrierea  că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

8. Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni romani, sau numai a soţului cetăţean roman cu privire la numele de familie purtat după căsătorie, în situaţia în care din certificatul/extrasul/extrasul multilingv procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie(art. 74 alin. (1), lit. b) din H.G. 64/2011, republicată).

9.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

 10. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro.