Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de deces

 

TRANSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE A CERTIFICATELOR DE DECES, ELIBERATE  CETĂŢENILOR ROMÂNI DE AUTORITĂȚILE STRĂINE

 

 Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de deces revine (art. 73 alin. (7) din H.G. 64/2011, republicată ):

1.                 1. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căruia/căreia decedatul a avut ultimul loc de domiciliu.

2. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căruia/căreia are domiciliul solicitantul.

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de deces eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române (art. 74 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată):

1. Certificat de deces sau  extras de pe actul de deces în original şi fotocopie, care, va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are tratate sau convenţii (art. 72 alin. (6) din H.G. 64/2011, republicată), ori extras multilingv de deces eliberat în baza Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la Convenţie(Legea 65/2012 privind aderarea României la la Convenţia internaţională nr. 16);

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă. Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii;

3. Copia certificatelor de stare civilă ale decedatului(naştere, căsătorie);

4.  Actul de identitate al decedatului şi al solicitantului în original și în termen de valabilitate (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România sau paşaportul CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate  şi carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini, după caz);

5. Declaraţia din patea solicitantului că nu mai există alt act transcris, înscris sau reconstituit (art. 74 alin. (1), lit. d) din H.G. 64/2011, republicată).

6. Declaraţie cu privire la naţionalitatea decedatului, pentru completarea rubricii din actul de deces (art. 24 lit. d) din H.G. nr. 64/2011, republicată );

7.Taxe stabilite la nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor/Primăriilor prin Hotărâri ale Coniliilor Locale, după caz.

8. Taxă DEP Bihor procesare dosar- 90 de lei SAU 190 de lei pentru procesarea dosarului în regim de urgență -24 ore (Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021

 

  NOTĂ

·  În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente(art. 73 alin. (5) din H.G. 64/2011, republicată).

·  Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române, nu se poate solicita prin împuternicire avocaţială.

·  Achitarea taxelor către instituția noastră se poate efectua astfel:

Øprin intermediul administraţiei financiare din cadrul Primăriei unde se solicită soluţionarea uneia dintre cererile amintite mai sus/mandat poștal, în contul instituţiei noastre: RO34TREZ07621G155000XXXX; cod fiscal 17113470;

Øla sediul instituţiei noastre situat în Municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 2, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 -1600(numerar sau cu card);

Øplata on-line prin acesarea butonului din pagina de internet a instituției noastre www.djepbihor.ro.